arrow_back
Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden A2dam-Film

Contactgegevens: A2dam

Harkstraat 12, 1097 VS Amsterdam

Telefoon: +31611410186

Email: filmmetwillem@gmail.com

________________________________________________________________________

a. Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door A2dam-Film te leveren producten en diensten.

b. De contractnemer, of diens wettige vertegenwoordiger, is degene die met de ondertekening van de overeenkomst opdracht geeft tot het produceren van de in de overeenkomst beschreven mediaproducten of het verlenen van diensten volgens de opgenomen specificaties.

c. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart contractnemer zich akkoord met deze voorwaarden.

d. A2dam-Film verbindt zich om, conform de overeenkomst, alle gecontracteerde producten en diensten tijdig en in het juiste format aan te leveren aan de opdrachtgever of de door deze gespecificeerde uitzend-of sociale media.

e. Op alle overeenkomsten die onder deze voorwaarden zijn opgesteld, is het Nederlands recht van toepassing.

f. Tenzij contractnemer schriftelijk zijn/haar gelijk kan aantonen, is in geval van onenigheid over enig onderdeel van de overeenkomst de door A2dam-Film gehouden administratie beslissend.

g. Indien contractnemer in gebreke blijft tijdig de door A2dam-Film verstrekte factuur te voldoen, behoudt deze laatste zich het recht voor om een incassobureau in te schakelen.

Aanbod en overeenkomst

h. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn offertes, inclusief prijzen en periode(s), geldig tot de daarop aangegeven uiterste beslisdatum, of tot een maand na datering van de offerte. Daarna behoudt A2dam-Film zich het recht voor om een offerte in te trekken of aan te passen.

i. De overeenkomst komt tot stand wanneer schriftelijk (waaronder e-mail) of mondeling een aanvaarding van de offerte plaatsvindt.

j. De overeenkomst wordt hierna schriftelijk vastgelegd door A2dam-Film, opgestuurd en ondertekend door contractnemer geretourneerd.

k. Eventuele aanvullende (mondelinge) afspraken worden eveneens door A2dam-Film vastgelegd en beschouwd als onderdeel van de overeenkomst.

l. Door A2dam-Film gemaakte mediaproducties blijven eigendom van A2dam-Film tot het moment waarop opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Bij openbaarmaking door opdrachtgever gaat A2dam-Film ervan uit dat het geleverde product aanvaard is en ontstaat een betalingsverplichting volgens artikel o. van deze voorwaarden.

m. Het ruwe filmmateriaal blijft te allen tijde eigendom van A2dam-Film en zal, tenzij anders afgesproken, niet verstrekt worden aan contractnemer.

n. A2dam-Film zal ten alle tijden schriftelijk toestemming vragen voor het gebruik van het gefilmde materiaal aan de opdrachtgever.

o. A2dam-Film kan, indien daartoe aanleiding bestaat en conform de overeenkomst, voor de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelen. Kosten hiervoor worden doorberekend via de factuur van A2dam-Film.

p. A2dam-Film kan een aanbetaling verlangen, variërend van 25% van het overeengekomen bedrag (wanneer weinig of geen diensten worden geleverd door derden) tot 50% van de totale som, te voldoen direct na het sluiten van de overeenkomst.

In de meeste gevallen wordt een aanbetaling van € 25 gevraagd. Pas als de gevraagde aanbetaling is voldaan, wordt de aanvraagdatum gereserveerd.

q. Betaling geschiedt op basis van een door A2dam-Film verstrekte pro forma factuur (voor de aanbetaling) of eindfactuur conform de daarop aangegeven betaalwijze en uiterste betaaldatum.

r. A2dam-Film stelt zich garant voor de algehele coördinatie van de opdracht, inclusief de door derden te leveren diensten.

s. Bij het inhuren van derden, anders dan door A2dam-Film zelf, blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele afdracht van loonheffing/premie.

t. Afdracht van Buma/Stemra premies voor het gebruik van muziek, andere muzieklicenties, of beelden die onder copyright vallen, komt voor rekening en verantwoording van contractnemer. A2dam-Film kan hierin bemiddelen.

Annulering van de opdracht

u. Annulering van de opdracht dient tijdig te geschieden, tenminste 48 uur voor de afgesproken datum. De annuleringskosten bedragen 25% van de totale offerte. Bij annulering nadat A2dam-Film met de werkzaamheden is begonnen, komen daar de tot dat moment besteedde uren en gemaakte kosten bij.

v. Het afsluiten van een annuleringsverzekering blijft voor rekening en verantwoording van contractnemer.